La nostra història (vuitena part): El Parlament ens recolza, la votació

15 de desembre de 2022

Després de dinar vam dirigir-nos al Parlament de Catalunya, aquell era un gran dia, sabíem que anàvem a fer quelcom important. Ja allí, ens varen ubicar a la Llotja d’Honor del Parlament.

Abans de començar la votació, van nomenar una per una les persones promotores de la iniciativa, juntament amb Plataforma per la llengua.

La sessió es va celebrar la mateixa setmana de Santa Llúcia, patrona de les persones cegues.

Des de la llotja de convidats varen seguir el debat:

Els mitjans de comunicació es van referir aquesta votació amb els següents termes:

  • Josep Maria Llop, representant del col·lectiu de persones cegues i voluntari de Plataforma per la Llengua, va introduir la sessió des del faristol, un fet insòlit en un ple ordinari perquè es tracta d’una persona externa als grups parlamentaris i al govern.
  • Durant la seva intervenció, Llop va convidar els diputats a tancar els ulls i a imaginar-se les dificultats que tenen les persones cegues per dur a terme accions tan bàsiques com fer servir el mòbil, agafar l’autobús o engegar la rentadora.
  • Tot i reconèixer que l’accessibilitat ha millorat molt en els darrers anys gràcies als avenços tecnològics i a la voluntat d’incorporar el català per part d’algunes empreses, Llop va defensar que “falta molt de camí per a fer” i que “una de les coses que limiten la nostra igualtat d’oportunitats és la possibilitat de llegir en català”. “El fet que els programaris habituals de síntesi de veu encara no permetin la lectura en la nostra llengua (o que ho facin amb una fonètica errònia)”, va explicar, “dificulta moltíssim l’accés a la feina”.
  • Després de repassar algunes de les discriminacions més habituals que pateixen, Llop Va interpel·lar els diputats preguntant-los si els sembla “acceptable” que avui, “amb totes les lleis d’accessibilitat i el reguitzell de possibilitats tecnològiques a l’abast”, les persones cegues hagin de “conviure amb aquest grau de discriminació, de desprotecció i de vulnerabilitat innecessària i inexplicable”. Per això, va fer una crida a aprovar la resolució per “eliminar una discriminació lingüística innecessària per poder tenir igualtat de drets i de deures, d’oportunitats i d’obligacions, i per ser, en definitiva, ciutadans i ciutadanes de ple dret al nostre país”.

Amb el suport de més del 90 % de l’hemicicle: hi van votar a favor tots els partits (PSC-Units, ERC, Junts per Catalunya, la CUP, En Comú Podem, el PP i Ciutadans, malgrat que aquests dos últims no en tots els punts) i només Vox hi va votar en contra.

La resolució aprovada el 15 de desembre de 2022, és la següent:

Resolució 556/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la discriminació lingüística que pateixen les persones cegues catalanoparlants amb els dispositius digitals.

250-00844/13

Adopció

Ple del Parlament, sessió 42, 15.12.2022, DSPC-P 91

Publicació: BOPC 462

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 15 de desembre de 2022, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística que pateixen les persones cegues catalanoparlants amb els dispositius digitals (tram. 250-00844/13), presentada pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Un Nou Cicle per Guanyar, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’En Comú Podem, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular – Un Nou Cicle per Guanyar, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari d’En Comú Podem (reg. 78220).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a generar un pla interdepartamental que vetlli per garantir els drets lingüístics de les persones cegues catalanoparlants i de les persones cegues occitanoparlants a Aran que inclogui accions com les següents:

a) Traslladar a les empreses desenvolupadores de dispositius intel·ligents el greuge que suposa per a les persones cegues catalanoparlants la insuficient presència del català en els sistemes de reconeixement de veu i lectura de pantalla (parlant i braille) i sol·licitar que s’hi incorpori el català tan aviat com sigui possible.

b) Fomentar els drets lingüístics de les persones cegues per mitjà de la contractació pública de productes i serveis que integren tecnologia digital, incorporant en els plecs de clàusules administratives —i, si escau, en els documents corresponents de formalització dels contractes— el requisit que el català sigui present en assistents de veu, lectors de pantalla parlants i sistemes de conversió a la grafia braille.

c) Garantir la promoció i el desplegament de recursos per a projectes que contribueixin a assegurar la presència del català en els sistemes de reconeixement de veu i lectura de pantalla (parlant i braille), com ara el projecte Aina.

d) Assegurar que la llengua de configuració per defecte dels dispositius digitals de l’Administració pública catalana sigui el català.

e) Fer extensius tots els acords d’aquesta resolució a l’aranès per a les persones cegues occitanoparlants a Aran.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2022

La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch


Publicada

a

per